Política de Privacitat


Informació general

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (d'ara endavant "LOPD"), ACCESSIBILITAT CATALUNYA SL, amb NIF B64443047 (d'ara endavant FARRÉ ACCESSIBILITAT) informa a l'usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través de la web són incorporats en un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat de FARRÉ ACCESSIBILITAT i inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades de caràcter personal seran utilitzats amb la finalitat gestionar els serveis jurídics oferts i realitzar tasques administratives relacionades amb aquests serveis.

FARRÉ ACCESSIBILITAT garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix l'article 9 LOPD i que regula amb detall el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en FARRÉ ACCESSIBILITAT eviten l'alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats per FARRÉ ACCESSIBILITAT, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa del client a facilitar determinats dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per FARRÉ ACCESSIBILITAT.

L'usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions prevists en la LOPD. Per exercitar tals drets, i per a qualsevol aclariment, podrà contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic mitjançant li formulari de contacte o cridant al telèfon 938 172 681

En cas que per prestar-li els serveis contractats sigui necessari efectuar una transferència internacional de dades, vostè ens presta el seu consentiment per a la seva realització.

Preguem comuniqui de forma immediata FARRÉ ACCESSIBILITAT qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal a tot moment.