Avis legal


Informació general

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la "informació general", que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web i una altra informació d'interès:

Denominació Social: ACCESSIBILITAT CATALUNYA SL
Nom Comercial: FARRÉ ACCESSIBILITAT
Domicili Social: C/ Eugeni d'ors, 7B Vilafranca del Penedes
CIF / NIF: B64443047
Telèfon: 938172681
Nom de domini: www.farre.es/

Propietat intel·lectual

Els continguts del lloc web (URL), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de FARRÉ ACCESSIBILITAT i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos..

FARRÉ ACCESSIBILITAT, és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i drets anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc web. Així mateix, queden reservats en favor de FARRÉ ACCESSIBILITAT, tots els drets sobre continguts, serveis o elements de la seva propietat que s'incorporessin en el Lloc web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:.

Aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc web;.

l'arquitectura de navegació;
els codis font de les pàgines web;
imatges,
enregistraments,
programes d'ordinador,
base de dades,
tecnologia,
logotips i signes distintius.

FARRÉ ACCESSIBILITAT es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

La companyia no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, ni assumirà responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Tampoc garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Reserva de Drets

L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que ben FARRÉ ACCESSIBILITAT o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d'aigua, empremtes digitals, etc.).
FARRÉ ACCESSIBILITAT autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s'incorporin.
L'accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.
FARRÉ ACCESSIBILITAT es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. FARRÉ ACCESSIBILITAT no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre la seva propietat diferent de la qual expressament es detalla en la present clàusula.

Llicència d'Enllaços

Tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal.

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d'enllaç diferent de l'estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de FARRÉ ACCESSIBILITAT.

L'usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc web, ni l'aparença gràfica del mateix, ("look and feel"), ni realitzarà marcs ("frames") ni enllaços assemblats ("link inline") de les pàgines de FARRÉ ACCESSIBILITAT
No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc web.
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratorias sobre el Lloc web, FARRÉ ACCESSIBILITAT o qualsevol de les propietats FARRÉ ACCESSIBILITAT i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que FARRÉ ACCESSIBILITAT col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaç.
La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a FARRÉ ACCESSIBILITAT, excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres Propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per FARRÉ ACCESSIBILITAT.
La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts o serveis.

FARRÉ ACCESSIBILITAT es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de FARRÉ ACCESSIBILITAT.
Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l'entitat o a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar. .
Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de FARRÉ ACCESSIBILITAT o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics..
L'obtenció o fins i tot l'intent d'obtenció dels continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

FARRÉ ACCESSIBILITAT exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.